Two friends, @scottaukerman and our nephew Kai!

Two friends, @scottaukerman and our nephew Kai!